De SSH heeft als missie om goede en betaalbare woonruimte te realiseren en behouden voor studenten en bijzondere groepen jongeren. Om dit te bereiken werken wij veel samen met andere organisaties.

Bewonersorganisaties

Bewoners hebben via de woonbesturen en de bewonerskoepel inspraak in het SSH-beleid. Wij overleggen regelmatig met de bewonersvertegenwoordigingen van onze complexen. Deze spelen een belangrijke rol bij het beheer van onze woningen en bij het vaststellen van het servicekostenpakket.

De woonbesturen zijn verenigd in de BewonersoverlegKoepel SSH (BoKS). BoKS is de koepelorganisatie voor alle SSH-bewoners en behartigt hun belangen voor alle onderwerpen die complexoverstijgend zijn. Lees meer op de website van BoKS.

De Short Stay bewoners worden vertegenwoordigd door ISHA, de International Studente Housing Assistance en bestaat uit leden van ESN (Erasmus Student Network), Vidius en BoKS. Lees meer op de website van ISHA.

Gemeenten en onderwijsinstellingen

De SSH onderhoudt nauw contact met de gemeenten en onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen en ROC's) in de steden waar we actief zijn. Met hen stemmen we zorgvuldig het aanbod van SSH-woonruimte af. De onderwijsinstellingen zijn daarnaast een belangrijke afnemer van onze woningen.

Collega-corporaties en vastgoedbeleggers

De SSH werkt intensief samen met collega-corporaties en vastgoedbeleggers om een goed aanbod aan studentenwoningen te kunnen bieden. Ook werken we met andere corporaties samen aan kennisuitwisseling, innovatie en belangenbehartiging. Een belangrijke samenwerkingspartner is Kences, het kenniscentrum van de Nederlandse studentenhuisvesters.

Wonen op Maat

De SSH werkt aan Wonen op Maat samen met zorginstellingen, stagebedrijven, collega-corporaties en onderwijsinstellingen. Het gaat om kleinschalige projecten voor jongeren met een beperking, een specifieke achtergrond of een bijzondere huisvestingsbehoefte. Lees verder over Wonen op Maat.

Jebber

Utrecht kent een tekort aan starterswoningen. Voor de doorstroom van studenten is het cruciaal dat het aanbod aan starterswoningen groter wordt. Immers, afgestudeerden kunnen niet in een studentenkamer blijven wonen. De SSH heeft daarom Jebber opgericht: een dochteronderneming die zich puur richt op woonruimte voor deze doelgroep.

De pilot Student-Refugee Community

Samen maken we de stad en zowel studenten als vluchtelingen dragen daar aan bij. Enerzijds zoeken vluchtelingen hun weg in een nieuwe stad en anderzijds zijn studenten graag betrokken bij hun woonomgeving. Met de Pilot StudentRefugee Community verbinden SSH en Academie van de Stad deze twee groepen en gaan ze samen op kamers wonen in een Utrechts studentenhuis.

The Utrecht Region

De SSH is partner van de ITCU, de International Talent Community Utrecht. Het aantrekken en behouden van talent in de regio Utrecht is de hoofdvoorwaarde voor economische en innovatieve kracht van de regio Utrecht. De Economic Board Utrecht (EBU) en samenwerkingspartners hebben de ITCU gevormd en een pakket diensten ontwikkeld om een warm welkom te bieden aan alle nieuwkomers en hun partners, internationale bedrijven en kennisinstituten. Samen organiseren ze activiteiten om hen te helpen met settelen en zich thuis te laten voelen in Utrecht. Lees meer op www.utrechtregion.com/