Een nieuwe portefeuillestrategie voor de SSH

De SSH heeft een nieuw strategisch voorraadbeleid vastgesteld voor de periode 2018-2028. In dit beleidsstuk zijn de markt- en beleidsontwikkelingen beschreven die we verwachten en beschrijven we hoe de SSH daarmee wil omgaan. Waar willen we uitbreiden? Hoe gaan we onze woningvoorraad verduurzamen? Hoe spelen we in op de trend van internationalisering? Deze en andere vragen worden in het strategisch voorraadbeleid beantwoord. Veel onderdelen van dit beleid vragen om nadere uitwerking en concretisering. De komende tijd gaan we hiermee aan de slag, intern en in overleg met onze huurders en andere belanghebbenden. Het is onze bedoeling het beleid elke twee jaar te actualiseren.PDF iconstrategisch_voorraadbeleid_ssh.pdf