SSH Student Housing

De SSH (Stichting Studenten Huisvesting) is landelijke specialist in studentenhuisvesting en verhuurt ruim 19.000 kamers en woningen in de regio Utrecht, Amersfoort, Maastricht, Tilburg, Rotterdam, Zwolle en Groningen. Sinds 1956 maken wij ons hard voor goede en betaalbare woonruimten voor studenten en bijzondere groepen jongeren.


Het echte leven begint bij de SSH
Tijden veranderen, ook voor studenten. Het tempo waarin zij hun studie moeten afronden is hoog en daarnaast hebben zij  te maken met het sociaal leenstelsel. De SSH ziet het daarom als haar taak om studenten te voorzien van goede en betaalbare kamers en woningen. Want op kamers wonen is voor iedere student toch het belangrijkste ingrediënt voor een geweldige en succesvolle studententijd. Om dit te kunnen realiseren richt de SSH zich op: 
- het bouwen van nieuwe studentencomplexen;
- het transformeren van woningen en kantoren in studentenhuizen;
- het bevorderen van de doorstroom van studenten naar starterswoningen.

Integriteit & Governance

Governance
De SSH hanteert als maatschappelijke onderneming een zorgvuldige bedrijfsvoering. 'Good Governance' staat daarbij centraal. Hiervoor is de Governancecode Woningcorporaties opgesteld. De Governancecode geeft aan hoe een corporatie bestuurd moet worden en bevat richtlijnen voor onder andere het functioneren van de directie en de Raad van Commissarissen. De SSH volgt de PDF iconGovernancecode woningcorporaties.pdf. Op grond van de code is de volgende informatie op deze website te vinden.

Integriteit

Onze organisatie is erop gericht om zo integer mogelijk te zijn in de omgang met onze klanten, leveranciers en relaties, met elkaar en met bedrijfseigendommen. Openheid (transparantie), overleg en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij essentieel. Wat de SSH verstaat onder integriteit en waar bij de SSH de grenzen liggen, staat beschreven in de integriteitscode: PDF iconIntegriteitscode.pdf

Waarom een integriteitsbeleid?

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke taak, namelijk het zorgen voor goede huisvesting, primair voor de lagere inkomensgroepen. Dat vraagt, zeker in een regio waar de woningnood hoog is, om professionaliteit, betrouwbaarheid en transparantie van de organisatie. De SSH bewaakt het integriteitsbeleid door het instellen van een intern meldpunt en een klokkenluidersregeling: PDF iconKlokkenluidersregeling SSH.pdf.

Documenten

N.B. Omdat de SSH een eenhoofdig bestuur heeft, is een taakverdeling niet nodig.