Het onderverhuren van je kamer via bijvoorbeeld Airbnb is in strijd met het Huurreglement  van de SSH. Je riskeert uitzetting, een SSH-boete én een gemeentelijke boete van €5000 tot €18.000 als je je kamer of appartement illegaal onderverhuurt.

Wat doet de SSH?
De SSH pakt woonfraude stevig aan. Bij huurders waarvan wij hebben geconstateerd dat zij illegaal onderverhuren of hebben onderverhuurd ontbinden we de huurovereenkomst en nemen juridische stappen om genoten winst terug te vorderen. Van huurders in Utrecht en Rotterdam melden we de woonfraude bij de gemeente. De SSH neemt de woonfraude op in de verhuurderverklaring. Als we illegale onderhuurders in een woning aantreffen, zullen we hen sommeren direct te vertrekken.

Wat zijn de regels?

Huurreglement SSH
In het Huurreglement van de SSH staan de volgende bepalingen:

Artikel 6.2 Tenzij de SSH vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend, mag je het gehuurde niet gebruiken voor bedrijfsmatige of commerciële activiteiten. De SSH ontbindt het huurcontract als je handelt in strijd met deze bepaling.

Artikel 6.6  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SSH mag je het gehuurde niet onderverhuren of in gebruik geven aan iemand anders.

De SSH mag aan de toestemming voorwaarden verbinden. Een verzoek tot toestemming moet je online of schriftelijk doen, onder vermelding van de naam en contactgegevens van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de periode van de onderhuurovereenkomst.

Je mag niet meer huur berekenen aan de onderhuurder dan wat je aan de SSH betaalt. Wel mag je volgens de wettelijke richtlijnen kosten voor het gebruik van inboedel in rekening brengen.

Bij onderhuur ben je verantwoordelijk voor het gedrag van de onderhuurder.

Artikel 6.7  Verhuur je het gehuurde helemaal of gedeeltelijk onder zonder toestemming van de SSH, heb je het gehuurde afgestaan of aan iemand anders in gebruik gegeven, dan ben je een boete van € 50,- per dag verschuldigd voor elke dag dat de onderhuur voortduurt, tot een maximum van € 20.000,-. De SSH mag daarnaast ontbinding van de overeenkomst, nakoming, schadevergoeding en/of winstafdracht eisen.

Huisvestingsverordening
Ook in de Huisvestingsverordening van de gemeente Utrecht en de gemeente Rotterdam zijn regels opgenomen om illegale onderverhuur tegen te gaan. Op grond van deze regels kan de gemeente voor niet-bedrijfsmatige onderverhuur een boete opleggen van € 5.000 voor een eerste overtreding en € 18.000 voor volgende overtredingen.

Vragen en meldingen
Wil je illegale onderverhuur melden, neem dan contact op met de SSH met onze medewerker woonfraude via nummer 088-730 42 00.

Onderverhuur met toestemming
In sommige gevallen mag je je kamer wél onderverhuren. Lees hier meer over onderverhuren met toestemming van de SSH. Ben je een internationale student en heb je tijdelijke gemeubileerde woonruimte gereserveerd via je onderwijsinstelling? Dan is het nooit mogelijk om je woonruimte te onderverhuren.