Klacht

De SSH ziet graag tevreden huurders en probeert je daarom zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je niet tevreden zijn met je woning, de huurprijs of hoe de SSH dingen regelt, laat het ons dan weten! Iedere klacht nemen we serieus.

Een klacht indienen
Je kunt een klacht bij de SSH indienen als je ontevreden bent over de service of woonruimte van de SSH. Moet er iets gerepareerd worden aan je woonruimte? Dan zien wij dit niet als klacht, maar als een reparatieverzoek.  

Heb je een klacht, dan is het belangrijk dat je jouw klacht per e-mail (klachten@sshxl.nl) of per brief (Postbus 85042, 3508 AA Utrecht) bij ons indient. Op deze manier kunnen we je klacht goed registreren en doorsturen naar de juiste afdeling. Binnen vijf werkdagen krijg je een telefonische of schriftelijke reactie.

Niet eens met de afhandeling van je klacht
Ben je het niet eens met de oplossing of de aanpak van de SSH met betrekking tot jouw klacht? In dat geval kun je terecht bij een onafhankelijke instantie. Bij een klacht over de huurprijs verwijzen we je door naar de huurcommissie. In alle andere situaties kun je naar de SSH Geschillencommissie stappen. Ook als je op jouw klacht na een maand geen reactie hebt gekregen van de SSH, kun je bij de Geschillencommissie aankloppen. Gaat jouw klacht over een woning van een andere woningcorporatie, dan kun je de klacht niet indienen bij de SSH.

Geschillencommissie
De SSH Geschillencommissie bestaat uit externe deskundigen en werkt onafhankelijk. De behandeling van een klacht door de Geschillencommissie is gratis. De werkwijze en samenstelling van de Geschillencommissie is vastgelegd in het document PDF iconReglement geschillencommissie SSH.pdf

Werkwijze Geschillencommissie
Voordat de commissie je klacht in behandeling neemt, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze staan beschreven in het Reglement Geschillencommissie. De Geschillencommissie neemt bijvoorbeeld alleen klachten in behandeling die schriftelijk bij de SSH zijn ingediend en waarop de SSH heeft gereageerd. Bovendien moet je je klacht binnen twee maanden na de schriftelijke reactie van de SSH of binnen drie maanden wanneer de SSH niet heeft gereageerd bij de Geschillencommissie indienen. Is je klacht al in behandeling bij een andere instantie? Dan behandelt de Geschillencommissie de klacht vooralsnog niet.

Indienen klacht bij Geschillencommissie
Een klacht indienen bij de Geschillencommissie kan per post of per e-mail. Deze richt je aan de Secretaris van de SSH Geschillencommissie. Je ontvangt binnen één week na ontvangst van je bericht een ontvangstbevestiging van de Geschillencommissie.

Contact met Geschillencommissie SSH
Secretaris van de Geschillencommissie SSH
Postbus 85042
3508 AA UTRECHT
(088) 730 42 00
klachten@sshxl.nl

Hoor en wederhoor
Als de Geschillencommissie je klacht in behandeling neemt, vraagt de commissie zowel jou als de SSH om toelichting. Daarvoor word je uitgenodigd om langs te komen bij de Geschillencommissie. De uitnodiging ontvang je ruim op tijd. Tijdens deze gesloten bijeenkomst zijn minimaal twee commissieleden aanwezig. Uiteraard mag jij ook iemand meenemen.

De uitspraak
Binnen twee weken na de zitting brengt de commissie een niet bindend advies uit. Je ontvangt hiervan een afschrift per post. De directie van de SSH kan besluiten om het advies niet over te nemen. In dat geval moet je binnen twee weken zwaarwegende argumenten aandragen. De SSH laat je per brief weten of zij het advies daarna wel of niet overneemt.