Bij de SSH werken ongeveer 100 medewerkers, waarvan een groot gedeelte onderdeel uitmaakt van één van de acht lokale verhuurteams. Zij vallen onder de afdeling Wonen. Daarnaast hebben we een afdeling Strategie, Planning & Control en Facilitaire zaken. Directeur/bestuurder Ton Jochems stuurt onze organisatie aan.

Bewoners hebben via de woonbesturen en de bewonerskoepel inspraak in het SSH-beleid. We overleggen regelmatig met de bewonersvertegenwoordigingen van onze complexen. Deze spelen een belangrijke rol bij het beheer van onze woningen en bij het vaststellen van het servicekostenpakket.

De woonbesturen zijn verenigd in de BewonersoverlegKoepel SSH (BoKS). BoKS is de koepelorganisatie voor alle SSH-bewoners en behartigt hun belangen voor alle onderwerpen die complexoverstijgend zijn. Lees meer op de website van BoKS.

De Short Stay bewoners worden vertegenwoordigd door ISHA, de International Studente Housing Assistance en bestaat uit leden van ESN (Erasmus Student Network), Vidius en BoKS. Lees meer op de website van ISHA.

Governance

De SSH hanteert als maatschappelijke onderneming een zorgvuldige bedrijfsvoering. 'Good Governance' staat daarbij centraal. Hiervoor is de Governancecode Woningcorporaties opgesteld. De Governancecode geeft aan hoe een corporatie bestuurd moet worden en bevat richtlijnen voor onder andere het functioneren van de directie en de Raad van Commissarissen. De SSH volgt de Governancecode woningcorporaties. Op grond van de code is de volgende informatie op deze website te vinden. PDF icongovernancecode_woningcorporaties.pdf

Integriteit

Onze organisatie is erop gericht om zo integer mogelijk te zijn in de omgang met onze klanten, leveranciers en relaties, met elkaar en met bedrijfseigendommen. Openheid (transparantie), overleg en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij essentieel. Wat de SSH verstaat onder integriteit en waar bij de SSH de grenzen liggen, staat beschreven in de integriteitscode: PDF iconintegriteitscode.pdf

Waarom een integriteitsbeleid?
Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke taak, namelijk het zorgen voor goede huisvesting, primair voor de lagere inkomensgroepen. Dat vraagt, zeker in een regio waar de woningnood hoog is, om professionaliteit, betrouwbaarheid en transparantie van de organisatie. De SSH bewaakt het integriteitsbeleid door het instellen van een intern meldpunt en een klokkenluidersregeling: Klokkenluidersregeling SSH.pdf.

Documenten

Het meest recente visitatierapport, waarin het standpunt terzake van bestuur en raad van commissarissen is opgenomen: PDF iconvisitatierapport_2015.pdf
Het beloningsbeleid van de bestuurder inclusief de beloning: PDF iconbeloningsbeleid_bestuurder_ssh.pdf
Het reglement van de Raad van Commissarissen (RvC) met de taakverdeling en werkwijze: PDF iconhuishoudelijk_reglement_2011_2015.pdf
De honorering van de RvC: PDF iconhonorering_rvc.pdf
Rooster van aftreden:  PDF iconrooster_van_aftreden_2018.pdf
De vacatures in de RvC 
Profielschets RvC: PDF iconprofielschets_rvc_ssh_2016.pdf
Leden van de Raad van Commissarissen: PDF iconleden_van_de_raad_van_commissarissen_2018.pdf

N.B. Omdat de SSH een eenhoofdig bestuur heeft, is een taakverdeling niet nodig.